Dự án: Đường ven biển phía Tây Đầm Thị Nại, đoạn từ Gò Bồi đến khu đô thị Diêm Vân

” UBND tỉnh nhận được Văn bản số 1958/TTr-BQLGT ngày 09/11/2020 của Ban QLDA Giao thông tỉnh về việc đầu tư xây dựng dự án Đường ven biển (phía Tây Đầm Thị Nại), đoạn từ Gò Bồi đến khu đô thị Diêm Vân; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban QLDA Giao thông tỉnh và các đơn vị có liên quan tổng hợp danh mục dự án Đường ven biển (phía Tây Đầm Thị Nại), đoạn từ Gò Bồi đến khu đô thị Diêm Vân, trình Hội đồng nhân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư trong kỳ họp sắp đến để triển khai thực hiện. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện”.


Số hiệu văn bản 7619/UBND-KT
Ngày ban hành 12/11/2020
Người ký Trần Trọng Triêm
Trích yếu Đầu tư xây dựng Dự án: Đường ven biển (phía Tây Đầm Thị Nại), đoạn từ Gò Bồi đến khu đô thị Diêm Vân
Cơ quan banh hành UBND tỉnh
Loại văn bản Công văn

Bài viết cùng Chủ đề

Leave a Comment